วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เกม Flash สำหรับการศึกษา

BALL
เป็นเกมรับบอลที่ชนผนังโดยใช้คีย์บอร์ด
BALL 2
เกมยิงและรับให้บอลชนผนัง
BLOB
เป็นเกมกินแดนของฝ่ายตรงข้าม
BREAK DOWN
เกมจับกลุ่มกล่องสี
CROSS WORD
เกมอักษรไขว้
DARTS
เกมปาเป้าแบบเบาสมอง
DUCK HAMMER
เกมทุบหัวเป็ด
FUN SPOT RACING
เป็นเกมที่ให้ทายรถแข่งว่าคันไหนจะชนะ
IDENTITY CRISIS
เป็นเกมสลับส่วนต่างๆ ของร่างกายดารา
JOYLUCK CLUB SNACKS
เป็นเกมที่ให้เลือกซื้อขนม
JOYLUCK SLOTS
เกม SLOT ทายผลที่สุ่มออกมา
MAGIC HAT
เกมจับหมวกมายากล
MATCH NUMBER
เกมทายตัวเลขให้ตรงกับคอมพิวเตอร์
Maze 1
เป็นเกมหาทางออกโดยแข่งกับคอมพิวเตอร์
Maze 2
เกมหาทางออก
MINESWEPT
เกมหาระเบิดคล้ายกับเกมใน Windows
MODERATOR
เกมจำภาพสี แล้วจับคู่ให้ถูกต้อง
OISE GOLEM
เกมจำสีที่กระพริบ แล้วทายให้ถูกต้อง
ON UR MIND
เป็นเกมให้คอมพิวเตอร์ทายตัวเลขที่เราเลือกไว้
PHOTOHUNT
เกมจับผิดภาพ
POKER
เกมไพ่
PUNKTE
เกมทายลูกแก้วในกระป๋อง
QuikShot
ยิงลูกบาสลงห่วง
SEQUENCE PICES
เป็นเกมที่ให้สลับบล็อกเพื่อเรียงตัวเลขให้ถูกต้อง
SHOOTS AND LADDERS
เกมบันไดงู
Skipper
เกมเดาะลูกฟุตบอล
SPOT THE CARD
เป็นเกมทายไพ่ (คล้ายกับเกมทายลูกแก้ว)
TANGERINES
เกมหาผลไม้จากต้น
TETRIS
เกมเทอทิส
TIC TAC TOE
เกมทิค เท็ค โท หรือเกม OX
WEB PONG
เกมปิงปอง
เกม PAC MAN
เกม PAC MAN
เกมงูกินหาง
เกมงูกินหาง
เกมจับกลุ่มสี
เกมจับกลุ่มกล่องสี
เกมจับคู่ภาพกับเงา
เกมจับคู่ภาพกับเงาหรือกรอบของรูปภาพ
เกมต่อภาพ (หมุนภาพได้)
เป็นเกมต่อภาพจิ๊กซอ แต่สามารถหมุนตัวจิ๊กซอได้
เกมต่อภาพผู้หญิง
ต่อจิ๊กซอรูปผู้หญิง
เกมต่อหุ่นยนต์หมา
เป็นเกมต่อส่วนประกอบของหุ่นยนต์หมา
เกมแต่งหน้าตุ๊กตาหิมะ
แต่งหน้าตุ๊กตาหิมะตามใจชอบ
เกมหมุนวงล้อ
เป็นเกมที่ให้หมุนวงล้อแล้วทายผล
ต่อจิ๊กซอรูปหมีพู
ต่อจิ๊กซอรูปหมีพู
แต่งหน้าไข่
ตกแต่งโดยใส่หน้าตาให้กับไข่
หาคำศัพท์จากความหมาย
เป็นที่ให้พิมพ์คำศัพท์จากความหมายที่ให้มา
หาทางออก 3D
หาทางออกโดยใช้เมาส์คลิกเพื่อบังคับทิศทาง

เกมการศึกษา

เกมการศึกษา
เกมการศึกษา เป็นกระบวนการคิดอย่างหนึ่ง คือการศึกษาในรูปแบบของเกมทำให้ผู้เรียนมีความสนุก มีความอยากที่จะเรียน ทำให้ผู้เรียนเพลิดเพลินให้ผู้เรียนรู้จักการแก้โจทย์ปัญหาในหลายๆด้านทำให้มีความชำนาญในการแก้โจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการ คำนวณ วิเคราะห์ การเขียนแผนภูมิเชิงความคิด การวางแผนความคิด การทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม
เป็นแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิด การตัดสินใจ การแก้โจทย์ปัญหา การรับมือกับปัญหาต่างๆทางด้านความคิด
หรือเป็นการพัฒนาทางด้าน EQ จะทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา เมื่อผู้เรียนได้ฝึกเรียนเกมการศึกษาบ่อยๆ ก็นำไปใช้ประกอบการคิดทางด้านการเรียน การศึกษา เป็นการพัฒนาทักษะของสติปัญญา อันก็ให้เกิดบุคลากรที่มีความคิด ความสามารถ เพื่อจะพัฒนาประเทศในอณาคต

แนะนำเปิดตัวบล็อกสำหรับเกมและการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงในยุค Internet และข่าวสารข้อมูลในระบบการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็วและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนแสวงหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดตลอดและ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างพลังการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการสร้างทักษะและความคุ้นเคยไปสู่การใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ ข่าวสาร ไปปรับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดการเรียนรู้และการใช้ทักษะใหม่ ในการสร้างงานและองค์ความรู้ของตนเอง ฝึกการสร้างความคิด จินตนาการ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สร้างแรงจูงใจในการทำงานและยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สำหรับบล็อกนี้เราจะนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถในการสร้างเกมการศึกษา และช่วยสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ กระบวนการคิด สำรวจ ทดลอง แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน ลงมือทำสลับกันไป และมีโครงงาน หรือชิ้นงานจากความคิดของผู้เรียน เป็นตัวขับเคลื่อนพลังการเรียนรู้ (Powerful Learning) และความสามารถของโปรแกรมไปประยุกต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำไปประยุกต์หรือถ่ายทอดให้นักเรียน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตอีกด้วย